ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ
ವಿಶೇಷ ಹೃದಯ
ತಜ್ಞರು
ಹೃದಯವಿಲ್ಲದ ತಜ್ಞರು
*****