ಮಿನುಗು ದೀಪ

#ಹನಿಗವನ

ಕಾಲನ ಮಹಿಮೆ

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಕಪ್ಪಗಿದ್ದ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಯಿತು ಕಾಲನ ಕೈ ಷೇಕಿನಲ್ಲಿ! ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ದೇಹ ಮೆತ್ತಗಾಯಿತು ಕಾಲನ ಕೈ ಕುಸ್ತಿ ಆಟದಲ್ಲಿ! *****

#ಹನಿಗವನ

ಬೊಂಬೆಯಾಟ

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಬಾಳೊಂದು ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ! ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಮೇಣದ ಬೊಂಬೆ ಯೌವ್ವನವು ಗಾಜಿನಾಬೊಂಬೆ ಮಧ್ಯವಯೋಮಾನ ಲೋಹದಾ ಬೊಂಬೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಾ ಬೊಂಬೆ! *****

#ಹನಿಗವನ

ಬದುಕು

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಈ ಬದುಕು ಹೀಗೆ ಪಾಕೆಟಿನ ಹಣದಂತೆ ಖರ್ಚು ಆದುದು ಕಳುವು ಆದುದು ತಿಳಿವುದು ಬದುಕು ಸವೆದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ! *****

#ಹನಿಗವನ

ಗಾಳಿಪಟ

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಬಾಳೊಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಸೂತ್ರ ಆಡಿಸಿ ಬಾನ ಮುಟ್ಟಿದರು ಕಂಭ, ಗಿಡ ಗಾಳಿ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ನೆಲವ ಅಪ್ಪಲೇಬೇಕು! *****

#ಹನಿಗವನ

ಅಭಂಗ

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಟುತನದ ಮಂಗ ಯೌವ್ವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಂಜದ ಸಿಂಗ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಟುತನದ ಸಂಗ ಇದು ಜೀವನ ಅಭಂಗ! *****

#ಹನಿಗವನ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಹುಟ್ಟನ್ನು ಮಂಗಳದ ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರಮಾಡುವಿರಿ ಸಾವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಹಿಡಿಮಾಡಿ ಗೋರಿ ತೋಡುವಿರಿ *****

#ಹನಿಗವನ

ಜಾರು ಬಂಡೆ

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಬಾಳೊಂದು ಜಾರು ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿವುದು ತಡವರಿಸಿದರೆ ಜೋಕೆ! ತಲೆಮಂಡೆ! *****

#ಹನಿಗವನ

ನೆರಳು

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ನನ್ನೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಾಯುವೆ ಹೇ! ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿ! ನನ್ನ ಒಳನಾಡಿ ಬಡಿತವನು ನೀ ಕೇಳಲಾರೆ ಏನು? *****

#ಹನಿಗವನ

ಗಾಜಿನ ಗೋಡೆ

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಜಿನ ಗೋಡೆ ನೀ ಕಣ್ಣ ತುಂಬಿದರು ತೋಳು ಬರಿದು ನೀ ಭಾವ ತುಂಬಿದರು ಹೃದಯ ಬರಿದು *****

#ಹನಿಗವನ

ಗಾಜಿನ ಹೃದಯ

0
ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ನನ್ನ ಜೀವದ ಹಾವಭಾವಗಳು ಬಡಿತ ಬಿರುಕಿನಲಿ ಹೋಳು ಹೋಳಾಗುವುದು ನನ್ನದೊಂದು ಗಾಜಿನ ಹೃದಯ *****