ಬಾಳೊಂದು
ಜಾರು ಬಂಡೆ
ಹತ್ತಿ ಇಳಿವುದು
ತಡವರಿಸಿದರೆ
ಜೋಕೆ! ತಲೆಮಂಡೆ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)