ಈ ಬದುಕು ಹೀಗೆ
ಪಾಕೆಟಿನ ಹಣದಂತೆ
ಖರ್ಚು ಆದುದು ಕಳುವು ಆದುದು
ತಿಳಿವುದು ಬದುಕು ಸವೆದು
ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ!
*****