ಈ ಬದುಕು ಹೀಗೆ
ಪಾಕೆಟಿನ ಹಣದಂತೆ
ಖರ್ಚು ಆದುದು ಕಳುವು ಆದುದು
ತಿಳಿವುದು ಬದುಕು ಸವೆದು
ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)