ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ
ಒಡಲೊಳಗೆ ಸಾಯುವ
ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಎದುರು
ಅವಳು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ
*****