ಬಾಳೊಂದು
ಗಾಳಿಪಟ
ಸೂತ್ರ ಆಡಿಸಿ
ಬಾನ ಮುಟ್ಟಿದರು
ಕಂಭ, ಗಿಡ
ಗಾಳಿ ಬಡಿತಕ್ಕೆ
ನೆಲವ ಅಪ್ಪಲೇಬೇಕು!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)