ಶ್ರಾವಣ ಕವಿಯಾಗಲು ಹೊರಟ
ನಮ್ಮ ಕವಿ ಮಿತ್ರ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ವಾನ ಕವಿಯಾಗಿ
ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು.
*****