ನನ್ನ ಜೀವದ
ಹಾವಭಾವಗಳು
ಬಡಿತ ಬಿರುಕಿನಲಿ
ಹೋಳು ಹೋಳಾಗುವುದು
ನನ್ನದೊಂದು
ಗಾಜಿನ ಹೃದಯ
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)