ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹಂಗಪ್ಪ
ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಹಂಗಪ್ಪ
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಪ್ಪ
ಇರುವುದ ಕಲಿ ಮಂಗಪ್ಪ
*****