ಮುಗಿಲು ಸುರಿಸುವುದು ನೀರು – ಅದ
ಮೇಲೆ ಸಲಿಸುವದು ಬೇರು
ಮುಗಿಲಿಗು ಬೇರಿಗು ಕೆಲಸವ ಹಚ್ಚಿ
ಮರವ ಬೆಳೆಸುವುದು ಯಾರು?

ಅರಳಿ ಬೀಗುವುದು ಹೂವು
ದುಂಬಿಗೆ ಕೆರಳಿಸಿ ಕಾವು,
ಹೂವಿನ ಹೊಕ್ಕಳ ದುಂಬಿಯು ಕಚ್ಚಿ
ಹಣ್ಣು ತರಿಸುವುದು ಯಾರು?

ಕವಿಯು ಹೊಗಳುವನು ಹಾಡಿ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚೆಲುವನು ನೋಡಿ
ಸೃಷ್ಟಿಗು ಕವಿಗೂ ನೆಂಟನು ಮಾಡಿ
ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಜೋಡಿ?

ಕರೆಯುವ ನಗೆಯೂ ಆಗಿ-ಅದ
ಬಯಸುವ ಬಗೆಯೂ ಆಗಿ
ಎರಡರ ಹಿಂದೂ ಆಡುವುದು
ಯಾರು? ಯಾವುದಕಾಗಿ
*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)