ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತಾ ದೇವರು ಇಲ್ಲ
ಅಪ್ಪನಿಗಿಂತಾ ದೊಡ್ಡೋರಿಲ್ಲ
ಟೀಚರ್‌ಗಿಂತಾ ಒಳ್ಳೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನೇಮ್ಮಾ?
ನಾವು ಒಳ್ಳೇವ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ
ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ದಿ ಬರ್‍ಲಿ ಅಂತ
ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರಲ್ವೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ?

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು
ಪಾಠ ಎಲ್ಲಾ ಒದ್ಬಿಟ್ಟು
ದಿನಾ ಸ್ಕೂಲಿಗ್ ಹೋಗೋಣಾಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ.
ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ದೊಡ್ಡೋರಾಗಿ
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ತಕ್ಕೋರಾಗಿ
ಒಳ್ಳೇ ಹೆಸರು ತರೋಣಾಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ!
*****

Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)