ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ತನ್ನ ಜೋಬಿನಿಂದ ಬೀಗದ ಕೈ ತೆಗೆದು ಗೋಲಕದ ಬೀಗ ತೆಗೆದ. ಅವನ
ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ೫೦ ಪೈಸೆ ಹಾಗು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳೇ ಇದ್ದವು. ಗಂಡನಿಗೆ ತುಂಬಾ
ಕೋಪಬಂತು. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ “ಈ ನಾಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆಬಂದವು ನಾನು ನಾಲ್ಕಾಣೆ
ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ?”. ರೇಗಿದ
ಹೆಂಡತಿ: ಚುರುಕಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು: “ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಜಿಪುಣರಲ್ಲ!”
****