ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ
ನೂರಾ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡ
ಪಾಪ ಪಾಂಡವರು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ
ಐವರು ಗಂಡಂದಿರು
ಅರ್ಥಾಥ್ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ತದ್ವಿರುದ್ದದ
ನಿನ್ನ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೇನಯ್ಯ ಅರ್ಥ
ಹೋಗ್ಲಿಬಿಡು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ತರ್ಕ ಮಾಡೋದೇ ವ್ಯರ್ಥ.
*****