ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಗೆದ್ದ ಹೊತ್ತು
ಜಗತ್ತನ್ನೇ
ಗೆದ್ದೆನೆಂಬ ಗತ್ತು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)