ಹಾಲ ಮೇಲ
ಕನೆಯಂತೆ
ಹಾಸಿತ್ತು
ಹೃದಯ
ಪ್ರೀತಿ ಹಾಸು.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)