ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಗುವ
ನಿನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಯವಾಗಿ
ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ
ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ ಟಚ್
ಆಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿಡಾಸ್?
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)