ಈ ಡೋಲಿಯ ಮ್ಯಾಲ ಹೂವ ಸೂರ‍್ಯಾಡುನು ಬಾ
ಖಾಜಿ ಖತೀಬಸಾಬ ನಿತ್ಯ ನಮಾಜಮಾಡಿ
ಕತ್ತಲಾದೀತೋ ಮತ್ತೆ ಶರಣರಿಗೆ  || ಪ ||

ಕರ್ಬಲ್‍ದಾರಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ತಾನು
ತರುಳ ಕಾಸೀಮಗ ಘಾತವಾಯಿತೆಂದು
ಧರುಣಿಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕರುಣದಿ೦ದಲಿ || ೧ ||

ಭಾವದೊಳಗೆ ಇರುವ ಈ ದೇವರ ತಾನು
ವಸುಧಿಗೆ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಶಾಹಿರ
ಅಸಮ್‍ಶಾಹಿರ ಕವಿ ಹಸನವಾದಿತು || ೨ ||
*****