ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಲಾಡು
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಡು
ಕಹಿಯಾದರೂ ಬೇವಿನ ಚಟ್ನಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಗಟ್ಟಿ
*****