ಆಶೆಗಳ ಹಕ್ಕಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ
ಹಾರಿದವು ಗಗನಕ್ಕೆ
ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದವರೆಲ್ಲಾ
ಬಿದ್ದರು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)