ಅವಶೇಷ

ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ಅಂದೆಂದೋ ಹೊಸಹಾದಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭ್ರಮದಲಿ ನಾ ಧಡಕ್ಕನೆ ಕಿತ್ತು ಹೊತ್ತು ತಂದ ತಾಯಿಬೇರಿನ ಶೇಷ ಭೂಮಿಯಾಳದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಹೋದ ನಿಶ್ಯೇಷವಲ್ಲದ ಅವಶೇಷ! ನನ್ನ ಸಶೇಷ ಕನಸುಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಶೇಷವಾಗಿಯೇ...

ಸಿಸೇರಿಯನ್

ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ರೆಸಲೂಶನ್ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್. *****