ಅಂದು ಅಂದರು
ಮಕ್ಕಳಿವರೇನಮ್ಮ
ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ;
ಇಂದು ಮೀರಿದೆ
ನೂರು ಕೋಟಿ!
*****