ಆನಂದ-ಸಂತಸ
ಹುಡುಕುವಿಯೇಕೆ?
ಅವು-
ಎಂದೂ
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ!
*****