ಅಯನಗಳು ಎರಡು
ಉತ್ತರಾಯಣ
ಬಾಳಗಾಡಿಗೆ
ಕುದರೆಕಟ್ಟು
ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ದಾರಿ ಸವೆಸಿ
ಬಾಳಿಗೆ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟು
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)