ಅರಿಯದ ಜೀವಕೆ ಸಂಗಾತಿಯಾದೆ
ಕಾಣದ ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೊಸೆಯಾದೆ

ಒಲುಮೆಯ ಕಣ್ಣಾದೆ
ಅಮೃತದ ಹಣ್ಣಾದೆ
ಕತ್ತಲೆಯ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾದೆ
ಕೈ ಹಿಡಿದವನ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರಳಾದೆ
ಬಾಳ ಕುಡಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದೆ

ಜೀವಕೆ ಗತಿಯಾದೆ
ಜೀವನ ರತಿಯಾದೆ
ಪ್ರೇಮದ ಸತಿಯಾದೆ
ಬಾಳ ಗೆಳತಿಯಾದೆ
ಶ್ರೀಮತಿಯಾದೆ

***