ಬಾಡುವ
ಹೂವಿನ
ಮಧುರ
ಮಕರಂದ
ಹಳಸುವುದಿಲ್ಲ
ಜೇನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ
*****

ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍
Latest posts by ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍ (see all)