ನನ್ನ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ
ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ
ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಗಹಗಹಿಸಿ
ನಗುವವ-
*****

Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)