ನನ್ನ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ
ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ
ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಗಹಗಹಿಸಿ
ನಗುವವ-
*****