ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿಗಿದೆ
ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಬಲೆ
ಮಾನವರಿಗಿದೆ
ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣ
ಹಾಕುವ ಕಲೆ
*****