ಬಾಲ್ಬಸ್ವವ್ರು

ಬಾಲ್ಬಸ್ವವ್ರು

[caption id="attachment_8105" align="alignleft" width="300"] ಚಿತ್ರ: ಸುಬ್ರತ್ ಪೌಡ್ಯಾಲ್[/caption] ಮುಂಗೋಳಿ ಕೂಗಿದ್ದೇ ತಡಾ... ಸಿವಚಾಮ್ಗಿಳು ದಿಡಿಗನೆದ್ದ್ರು, ಯಿಡೀ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಕೆಟ್... ಕನಸ್ಗುಳು ಬಿದ್ದು... ಬಿದ್ದೂ... ನಿದ್ದೆ ಕಟ್ಕಾಟ್ಟಾಗಿ, ಮೇಲಿಂದ್ಮೇಲೆ...  ಯಗ್ರಿ... ಯಗ್ರಿ... ಬಿದ್ರು.. ಕೇರಿ...

ಜಯವಾಗಲಿ ಇಳೆಗೆಲ್ಲ ಜಯ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದರುಣೋದಯದ ಮುಂಗಿರಣವದೋ ಮೂಡುತಿದೆ; ಶತಮಾನದ ಮೇಲಿನ ಕಡು ದಾಸ್ಯದ ಭಂಗಗೈದ ತಮವೋಡುತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್‍ಯದ ಹರಿಕಾರರು ಮಲಗಿದ ಜನರನೆಚ್ಚರಿಸ ಬಂದಿಹರು; ಚಾತಕದೊಲು ಬಾಯ್ ಬಿಡುತಿಹ ಜನಕೆ ಒಸಗೆ ಭರವಸೆಯ ತಂದಿಹರು. ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿರಲೇನು ಚೆಂದ?...