ಅಡಗುತಾಣದಲ್ಲಿ
ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದವು
ಬಂದೂಕು (೪೭) ಏಕೆ;
ವೀರಪ್ಪನ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಕೆ!
*****