ಅಡಗುತಾಣದಲ್ಲಿ
ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದವು
ಬಂದೂಕು (೪೭) ಏಕೆ;
ವೀರಪ್ಪನ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಕೆ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)