ಗುಲಗಂಜಿಗೆ
ಗೊತ್ತುಂಟು
ಅಪರಂಜಿಯ
ಮೌಲ್ಯ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)