ನನ್ನ
ಸಂತಸದ ಅರಿವು
ನನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನಾ ಅದೆಷ್ಟು ಆನಂದ
ಪಡುದಿದ್ದೆನೋ!
*****