ಮೃದು ವಚನಗಳ ಬಾಯಿ
ಹಾಲು ಬಾಯಿ
ಕಟುವಚನಗಳ ಬಾಯಿ
ಹಾಳು ಬಾವಿ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)