ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣ ಅಂತೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರಣ ಅಂತೆ
ಏನ್ ಕಿರಣಾನೋ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇದೆಯೇನ್ರಿ
ಅಂತಃಕರಣ
*****