ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣ ಅಂತೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರಣ ಅಂತೆ
ಏನ್ ಕಿರಣಾನೋ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇದೆಯೇನ್ರಿ
ಅಂತಃಕರಣ
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)