`ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ’
ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ
ಕಬಳಿಸೀತು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಚಿ
ತನ್ನಕೈವಾರ

*****