ನಿದ್ರೆಯಲಿ ಕೊರಡಾಗಿ
ಸಾಯುತ್ತೇನೆ
ಬದುಕಿನಲಿ ಕೊರಡ
ಕೊನರಿಸಿ ಕನಸ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ

****