ಆಧುನಿಕ
ಬಕರಾ
ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಚಕ್ರ
ತೊಡಸಿ
ಆಗಿದ್ದಾನೆ
ಪೆಕ್ರಾ!

*****