ಆಧುನಿಕ
ಬಕರಾ
ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಚಕ್ರ
ತೊಡಸಿ
ಆಗಿದ್ದಾನೆ
ಪೆಕ್ರಾ!

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)