ಕವನವೆನ್ನದಿದ್ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಂತಿಹುದು?
ಜೀವನವೆಂದೊಡೇನದರ ಅಂದಾನಂದವದೇನು?
ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೊಡೇನು? ಮಾಡದೊಡೇನು?
ತವಕದೊಳೇಳ್ವ ಪ್ರಶ್ನಾವಲಿಯ ಮೇಲೆಮ್ಮ
ಜೀವನವೆ ನಿಂದಿಹುದದರಿಂದ ನಿಲಿಸಿಹೆನೆನ್ನ
ಕವನಗಳ ಪರಿಪರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ – ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ
*****