ರೋಮಾಂಚನ ! ನಿನ್ನ ನೆನಪೆಂಬ ಮಧುರ ಗಳಿಗೆ
ಎನ್ನೆದೆಯ ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಸಿಹಿಗುಳಿಗೆ

ಇವೆ ಇವೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಜೀವಂಥ
ನೆನಪಾಗಿ ಕಾಡುತಿಹೆಯಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಸದಾ ದಾವಂತ

ಯಾವೊಂದೆ ಆದರೂ ನೆನಪ ಸುರಳಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಗುಂಪು
ನಾನು ಸಾಕೆಂದರೂ ನುಗ್ಗಿನೂರು ನೂರು ತಂಪು

ನನ್ನ ಯಾನ ಸದಾ ನಿನ್ನ ನೆನಪೆಂಬ ನಾವೆ ಮೇಲೆ
ಸಾಗಿ ಸಾಗಿ ನಡೆಯುತ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೇ ತೇಲೆ

ಎವೆಯಿಡದೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ
ನೀನು ಎಸೆದೆಯೇನು ನನ್ನ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ

*****