ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸೀರೆಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹ
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ
ಗಂಡಸರಿಗೆ ನೀರೆಯರ ವ್ಯಾಮೋಹ
ಸಾಧುವಲ್ಲ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)