ಹೊಟೆಲ್‌ಗೆ
ಹೋದಾಗ ‘ಲಂಚ್’ ಅವತಾರ;
ಕಛೇರಿಗೆ
ಹೋದಾಗ ‘ಲಂಚಾವತಾರ’!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)