ತಾಯಿಯ
ಮಡಿಲಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡಲು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)