ಸಂಗರ ಗೆಲಿದಾ ಯಜಿದಾ
ಸಂಗರದಿ ಅಂಗನಿಗೆ || ಪ ||

ಅಂಗನಿಗೆ ಸೋಜಿಗದಿ
ಕಾಶೀಮಶಹಾ ಶೃಂಗರದಿ ||೧||

ಜವಾಜಿ ರಥಗಳ ತಯ್ಯಾರಮಾಡಿ
ಅಜಹರಿಹರ ಸುರರು ಸ್ವರ್ಗದಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿ || ೨ ||

ಧಾಮಶಪುರದ ಸೀಮಿಗೆ ತಾ ಆರಾಮದಿ
ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ದಯದಿ || ೩ ||
*****