ಈ ಹುಡುಗರೇ ಹೀಗೆ
ಹುಡುಗಿಯರ ನೋಡಿ
ಗುಡುಗುತ್ತಾರೆ
ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ
ಅವರೇ ನಡುಗುತ್ತಾರೆ
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)