ಶಕುಂತಲೆಗೆ

- ಪಲ್ಲವಿ - ಪ್ರೇಮಸುಧಾಮಯಿ ಶಕುಂತಲೇ ! ಜೀವನಕೌಮುದಿ ಪೂರ್ಣಕಲೇ ! ೧ ಸುರಸೌಂದರ್ಯದ ಮನದೊಳು ಮೊಳೆದೆ, ಪರಮತಪೋರಾಶಿಯ ಫಲ ತಳೆದೆ ; ಧರಣಿಯ ಚೆಲುವಿನ ಕೆಳೆಯಲಿ ಬೆಳೆದೆ- ಗುರುಕಾಶ್ಯಪಲಾಲಿತ ಬಾಲೇ, ಪ್ರೇಮಸುಧಾಮಯಿ ಶಕುಂತಲೇ...

ನವಯುಗಾರಂಭ

(ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನದಂದಿನ ಉಲ್ಲಸಿತಭಾವನೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರಗಾಥ) ೧ ಇಂದಿನುದಯ ರವಿ ತಂದಿಹನೈ, ತ- ನ್ನೊಂದಿಗೆ ನವಯುಗವ, ಇಂದಿನ ಮಧುರಸಮೀರ ಹರಡುತಿಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೊಗವ! ಇಂದಿನ ಉಸಿರಾಟಕೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲವು ಕಳಚಿ ಕೊರಳ ನೊಗವ- ಹೊಂದಿಹವೈ...

ಇದೋ ಬಂದ ಭಾನು!

- ಪಲ್ಲವಿ - ಇದೋ ಬಂದ ಭಾನು ತಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾಂತಿಯ, ಅದೋ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಬಲಿದ ನಿಶಾಭ್ರಾಂತಿಯ ! ೧ ಓ!-ಮೂಡಣದೀ ನಭದಿ ಹೊನ್ನ ಯುಗದ ಮೊಳಕೆ ಮೂಡಿತೋ ? ಆ-ಮೊಳಕೆಯದೇ...

ಬೆಳಗು

- ಪಲ್ಲವಿ - ಕರೆಯಿತು ಜಾಗೃತ ವಿಹಗಕುಲ.... ನೆರೆಯಿತು ರಾಗದಿ ಗಗನತಲ ! ೧ ಇಳೆಯನು ಬಳಸಿದ ತಾಮಸ ಜಾಲ.... ಕಳೆಯಲು ಮೂಡಿತು ಕಾಂತಿಯ ಮೂಲ ! ಕಳಕಳ ನಗುತಿದೆ ಅರಳಿದ ಕಮಲ.... ಅಳಿವೃಂದವು...

ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ

- ಪಲ್ಲವಿ - ನಮನವಿದೋ, ನಮನವಿದೋ, ನಮನ ಸಹಜಯೋಗಿ ! ಸಮತೆಗಾಗಿ ಬಾಳ್ವೆಯನೇ ಬೇಳ್ದ ನವವಿರಾಗಿ ! ೧ ಕತ್ತಲಲಿಯು ಗುರಿಯ ದಾರಿ ಕಾಂಬ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ದೊ, ತತ್ತ್ವಮಾತೆಯಶ್ರುತ ರವ ಕೇಳ್ವ ಕಿವಿಯು...

ಹಗೆಯ ಗೆಳೆಯ

೧ ಜಯವು ಶಾಂತಿಯ ಶರಣ, ಭಾರತ- ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ನಿವಾರಣಾ! ಜಯ ಮಹಾತ್ಮಾ, ಜಯವು ಮೋಹನ, ಪತಿತಜನ ಸಂಜೀವನಾ ! ೨ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿತು ಭರತಭುವಿಯಲಿ ಜನ್ಮಿಸಲು ಗುರುಗಾಂಧಿಯು, ಕಳಕಳನೆ ನಗೆಯೆದ್ದು ನಿಂತಿತು, ಶಾಂತಿ-ಸೌಖ್ಯದ ನಾಂದಿಯು...

ಸಮಾಜದೈವತ

೧ ಸಾಸಿರ ವಕ್ತ್ರದ ಸಾಸಿರ ನೇತ್ರದ ಸಾಸಿರ ಪದಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ- ಸಾಸಿರ ಚಿತ್ತದ ಸಾಸಿರ ಹೃದಯದ ಸಾಸಿರ ಬುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿ! ೨ ಈ ಶಕ್ತಿಯೆ ದಿಟವಿಂದಿನ ದೈವತ, ಪೂಜೆಯಿದಕೆ ಬೇಕು- ಪೂಜೆ ದೊರೆಯದಿರೆ ದೈವತವಲ್ಲಿದು,...

ಏರಿತು ಗಗನಕೆ ನಮ ಧ್ವಜ!

ಏರಿತು ಗಗನಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ! ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ರವಿಯ ತೇಜ ! ೧ ಮರವೆಯಿಂದ ಜನಮನ ಜಾಗರಿಸಿ, ಪರದಾಸ್ಯದ ಜಾಲದ ಭಯ ಹರಿಸಿ, ಹುರುಳ ಹುರುಪನೀ ಬಾಳಲಿ ಬೆರಸಿ, ಏರಿತು ಗಗನಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ-...

ಜಯ ಭಾರತ!

- ಪಲ್ಲವಿ - ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ಭೂಮಾತೇ-ಜಯ ಜಯ ಮಹಿಮಾಕುಲವಿಖ್ಯಾತೇ ! ಜಯ ಸತ್ಯಸಾರ ಸಂಭೂತೇ.... ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ಭೂಮಾತೇ ! ೧ ವರುಣದೇವ ವರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಶರನಿಧಿಗಳು ಘೂರ್ಣಿಸುತ.... ಮೊರೆಯುತಿಹವು...

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

೧ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಹುಯಿಲೆ ಹುಯಿಲು ! ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೊ, ಬಯಲೆ ಬಯಲು ! ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಕೋಟೆಗಳನು ನಿರ್ಮಿಸಿಹಳು ; ಪ್ರತಿ ಜೀವವ ಪ್ರತಿ ಜಡವನು ಕಟ್ಟಳೆಯಲಿ ಬಂಧಿಸಿಹಳು ಬಂಧ ಹರಿವೆನೆಂದರೆ- ಲೋಕಕೆ ಅದೆ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys