ನಗೆ ಬುಟ್ಟಿ

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)

ಹೊಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ ‘ಲಂಚ್’ ಅವತಾರ; ಕಛೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ‘ಲಂಚಾವತಾರ’! *****

Read More
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)

ಹೆಣ್ಣು ಅಳುತ್ತಾಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು; ಮುಂದೆ ಅಳುತ್ತಾಳೆ ಮದುವೆ ಆದೆನೆಂದು! *****

Read More
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)

ಸಂತೃಪ್ತಿಯೇ ಸಂಪತ್ತು ಅತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಪತ್ತು! ಎಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅತೃಪ್ತಿಯ ಆಪತ್ತು! *****

Read More
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ವಿರಸ ಆದಲ್ಲಿ ಅತಿ, ಶೀಘ್ರವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಗಂಡ ಯತಿ! *****

Read More
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)

ಕಿರಿಯರ ಕಿವಿ ಬಳಿ ಸದಾ ಮೊಬೈಲು; ಹಿರಿಯರು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಐಲು ಪೈಲು! *****

Read More