ನಲ್ಲ ನಲ್ಲೆಯರ
ಬೆಸೆಯುವ ಶಕ್ತಿ
ಚಳಿಗೆ;
ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ಬೇಸಿಗೆಗೆ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)