ತವರೂರು
ಎಂದರೆ
ಅರ್ಥಾತ್ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ
ತರುವವಳ ಊರು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)