ಸಂಸಾರ
ಹೊಸತರಲ್ಲಿ
ವಿಭವ;
ನಂತರ
ಬರೀ ವಿಭ್ರಮ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)