ಕಾಸು ಇದ್ದಾಗ
ಕೈಲಾಸ;
ಕಾಸು ಇಲ್ಲದಾಗ
ಇದ್ದೇ ಇದೆ
ಕೈ ಸಾಲ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)