ಚಿವುಟಿದರು ಚಿಗುರಿದರು
ನಿನಗೆ ಸಾವು ಹುಟ್ಟುಗಳ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ
ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ
ಸದಾ ಕರಪಾದೆಶಯನಂ
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)