ಚಿವುಟಿದರು ಚಿಗುರಿದರು
ನಿನಗೆ ಸಾವು ಹುಟ್ಟುಗಳ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ
ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ
ಸದಾ ಕರಪಾದೆಶಯನಂ
*****